Tin Buồn HQ Thiếu Tá Phạm Thành K13 Đệ II Dương Cưu

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Tá Phạm Thành K13 Đệ II Dương Cưu

Post by langhq17 » Tue Mar 26, 2019 2:24 pm

Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:
HQ Thiếu Tá Anton Phạm Thành Khóa 13 Đệ Nhị Dương Cưu SQHQ/NT vừa qua đời
ngày 25 tháng 03 năm 2019 tại Laurel Maryland, Hoa Kỳ
Linh cửu được quàn tại:

Donaldson Funeral Center
12540 Clarksville Pike (Route 108)
Clarksville, MD 21029
Tel: 351-854-0095
(Xin xem Cáo Phó đính kèm)

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhị Dương Cưu.
Nguyện cầu Linh Hồn Anton Phạm Thành sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu LongImage

User avatar
Oanh19
Posts: 68
Joined: Mon Jan 08, 2018 4:16 pm

Re: Phân Ưu HQHH Miền Đông HK & Khóa 13

Post by Oanh19 » Thu Mar 28, 2019 8:40 am

Image

Post Reply