Tin Buồn HQ Thiếu Tá Ngô Văn Sơn K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Tá Ngô Văn Sơn K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post by langhq17 » Tue Mar 26, 2019 3:29 pm

Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Thiếu Tá Ngô Văn Sơn, Pháp Danh Nguyên Cao, Khóa 12 Đệ Nhất Song Ngư SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 22 tháng 03 năm 2019 tại Houston Texas, Hoa Kỳ
Linh cửu được quàn tại:

Nhà Quàn Vĩnh Phước
8514 Tybor Drive
Houton, TX 77074
ĐT: 713-771-9990

(Xin xem Cáo Phó đính kèm)

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Song Ngư.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Thiếu Tá Ngô Văn Sơn Pháp Danh Nguyên Cao
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long


Image

Post Reply