HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ Đệ Nhất Hổ Cáp

Post Reply
langhq17
Posts: 46
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ Đệ Nhất Hổ Cáp

Post by langhq17 » Tue Jul 09, 2019 2:37 pm

Image
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ, Pháp Danh: Pháp Tâm, Khóa 8 Đệ Nhất Hổ Cáp SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 05 tháng 07 năm 2019 tại Fort Myer, Florida Hoa Kỳ
Linh cửu được quàn tại:

Caballero Rivero Woodlawn South
11655 SW 117th Ave.
Miami, FL 33186

(Xin xem Cáo Phó đính kèm)

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Hổ Cáp.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Trung Tá Nguyễn Minh Thơ Pháp Danh: Pháp Tâm
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply