Đệ Nhị Song Ngư K24 Trương Văn Việt

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Đệ Nhị Song Ngư K24 Trương Văn Việt

Post by langhq17 » Wed Jul 17, 2019 11:11 am

Image
Image
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến
Tang Quyến và đại gia đình Khóa 24 Đệ Nhị Song Ngư
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Phaolo Trương Văn Việt về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply