HQ Trung Tá Trần Đình Trụ K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

HQ Trung Tá Trần Đình Trụ K8 Đệ Nhất Hổ Cáp

Post by langhq17 » Thu Jul 18, 2019 8:21 am

ImageImage
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Hổ Cáp.
Nguyện cầu Thiên Chúa Toàn Năng sớm đón nhận linh hồn
Rocco Trần Đình Trụ về hưởng Tôn Nhan Thánh Người..
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply