HQ Trung Tá Trương Hữu Quýnh K11 Đệ Nhất Bảo Bình

Post Reply
langhq17
Posts: 41
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

HQ Trung Tá Trương Hữu Quýnh K11 Đệ Nhất Bảo Bình

Post by langhq17 » Thu Sep 12, 2019 12:58 pm

Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:
HQ Trung Tá Trương Hữu Quýnh Pháp Danh: Nguyên Định, Khóa 11 Đệ Nhất Bảo Bình SQHQ/NT
Nguyên Hạm Trưởng Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ17
Sinh ngày 10 Tháng 10 năm 1937 tại Huế, Việt Nam
Vừa qua đời ngày 09 Tháng 09 năm 2019 tại Vancouver, Washington, USA

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Bà quả phụ Trương Hữu Quýnh, gia quyến
và đại gia đình K11 Đệ Nhất Bảo Bình cùng toàn thể cơ hữu Tuần Dương Hạm Ngô Quyền HQ17
Nguyện cầu Đức Đại Từ Phụ A DI ĐÀ PHẬT tiếp dẫn Hương Linh
HQ Trung Tá Trương Hữu Quýnh
Pháp Danh: Nguyên Định
được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội Ái Hữu HQ Cửu Long

Post Reply