Tin Buồn HQ Thiếu Tá Nguyễn Khương Ninh K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post Reply
langhq17
Posts: 38
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn HQ Thiếu Tá Nguyễn Khương Ninh K12 Đệ Nhất Song Ngư

Post by langhq17 » Fri Aug 02, 2019 1:41 pm

Image
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

HQ Thiếu Tá Nguyễn Khương Ninh, Pháp Danh: Trí Bảo, Khóa 12 Đệ Nhất Song Ngư SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 25 tháng 07 năm 2019 tại Melbourne, Úc Châu

(Xin xem Cáo Phó đính kèm)

Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Nhất Song Ngư.
Nguyện cầu Hương Linh HQ Thiếu Tá Nguyễn Khương Ninh Pháp Danh Trí Bảo
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply