Niên Liễm 2019

Moderator: Đồng Văn

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 10
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Niên Liễm 2019

Post by TruongVanSong » Mon Jan 28, 2019 3:26 pm

Statement Date: 2/13/2019
Danh Sách Hội Viên HAH/HQ/CL Đóng Tiền Niên Liễm 2019.

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý NT&CH qua tiền niên liễm.
Nếu đã đóng tiền nhưng thiếu tên trong danh sách này, xin quý vị cho biết để chúng tôi sữa chữa và bổ túc.

Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Phạm Gia Chính $30 $30
2. Đặng Diệm $30 $60
3. Phạm Lăng $30 $90
4. Vũ Đình Thọ $30 $120
5. Trần Xuân Tin $30 $150
6. Đinh Hoàng Cảnh $30 $180
7. Trương Văn Song $30 $210
8. Nguyễn An Hùng $30 $240
9. Phan Thanh Quang $30 $270
10. Đinh Quang Truật $30 $300
11. Nguyễn Văn Cửu $30 $330
12. Đặng Duy Bảo $30 $360
13. Phạm Tấn Quốc $30 $390
14. Nguyễn Văn San $30 $420
15. Trần Vĩnh Thọ $30 $450
16. Vũ Duy Phúc $30 $480
17. Trần Kim Ngọc $30 $510
18. Vũ Kim Thanh $30 $540
19. Phạm Nguyễn Kim Sa $30 $570
20. Nguyễn Văn Hoa $30 $600

Post Reply