Tin Buồn SV Chuẩn Úy Mai Hiếu Trực K26 Đệ Tam Kim Ngưu

Post Reply
langhq17
Posts: 34
Joined: Sat Jan 13, 2018 6:27 pm

Tin Buồn SV Chuẩn Úy Mai Hiếu Trực K26 Đệ Tam Kim Ngưu

Post by langhq17 » Thu Jan 16, 2020 10:37 pm

CP-MHTrucK26.jpg
CP-MHTrucK26.jpg (51.54 KiB) Viewed 390 times
Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long vừa nhận được tin buồn:

SV Chuẩn Úy Mai Hiếu Trực, Pháp Danh: Tâm Thiên Chơn, Khóa 26 Đệ Tam Kim Ngưu SQHQ/NT
vừa qua đời ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại California, USA
Hội/AH/HQ Cửu Long Thành Kính chia buồn đến Gia Quyến và đại gia đình Đệ Tam Kim Ngưu.
Nguyện cầu Hương Linh SV Chuẩn Úy Mai Hiếu Trực, Pháp Danh: Tâm Thiên Chơn
sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.
Đồng Thành Kính Phân Ưu
Hội AH/HQ/Cửu Long

Post Reply