Niên Liễm 2021

Post Reply
TruongVanSong
Posts: 21
Joined: Mon Jan 15, 2018 8:51 pm

Niên Liễm 2021

Post by TruongVanSong »

Statement Date: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2021
Danh Sách Hội Viên HAH/HQ/CL Đóng Tiền Niên Liễm 2021.
(Tính từ ngày 1-1-2021 cho đến ngày 31-12-2021).
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của quý niên trưởng và chiến hữu qua tiền niên liễm.
Nếu đã đóng tiền nhưng thiếu tên trong danh sách này, xin quý vị cho biết để chúng tôi sửa chữa và bổ túc.
Nếu quý niên trưởng và chiến hữu muốn đóng niên liễm, xin viết và gửi chi phiếu $30.00 về cho:
HAH/HQ/Cuu Long
1705 W. Wisteria Place
Santa Ana, CA 92703


Chúng tôi cũng vừa nhận được đề nghị của nhiều niên trưởng và chiến hữu là thêm lựa chọn Zelle để đóng tiền niên liễm trong năm nay.
Xin quý NT&CH Zelle về số phone của tôi: 408-712-0105 (Song Truong). Xin cảm ơn!Số thứ tự Họ và tên Số tiền Running Total
1. Phạm Gia Chính $30 (check#1984) $30
2. Phạm Lăng $30 $60
3. Nguyễn Văn Cửu $30 $90
4. Đinh Hoàng Cảnh $30 $120
5. Vũ Đình Thọ $30 $150
6. Lâm Ngọc Thạch $30 $180
7. Trương Văn Song $30 $210
8. Nguyễn Văn Oanh $30 (Z) $240
9. Phạm Mạnh Khuê $30(Z) $270
10. Nguyễn An Hùng $30(Z) $300
11. Ngô Thiện Tánh $50(Z) $350
12. Nguyễn Đức Châu $30(Z) $380
13. Lê Công Mừng $30(Z) $410
14. Nguyễn Văn Bảo $30(Z) $440
15. Bùi Văn Tẩu $30 $470
16. Cung Vĩnh Thành $30(check#2586) $500
17. Phạm Đình San $30(check#4373) $530
18. Bà Nguyễn Hải $30(check#4373) $560
19. Phạm Văn Chí $30(check#2864) $590
20. Hoàng Ngọc Trai $30(check#1289) $620
21. Vũ Kim Thanh $30(check#2156) $650
22. Hoàng Văn Thành $30(check#1149) $680
23. Đặng Duy Bảo $30(check#4611/10-20) $710
24. Hoàng Đình Báu $30(check#285) $740
25. Võ Quang Thủ $30(check#285) $770
26. Đặng Diệm $30(check#469) $800
27. Tony Lam $30(check#1172) $830
28. Nguyễn Văn San (SB) $30(check#2238) $860
29. Phạm Nguyễn Cẩm Sa $30(check#610) $890
30. Trần Vĩnh Thọ $30(Z) $920
31. Nguyễn Văn Tấn $30(check#1493) $950
32. Lê Đức Tuấn $30(check#1141) $980
33. Đỗ Đình Dũng $30(check#5433) $1,010
34. Phó Thái Văn $30(Z) $1,040
35. Vũ Duy Phúc $30(check#3763) $1,070
36. Nguyễn Văn Hoa $30(check#1909) $1,100
37. Nguyễn Văn Hồng $30(check#120) $1,130
38. Đoàn Trọng Hiệp $30(check#120) $1,160
39. Lý Kiêm Lỹ $30(check#1313) $1,190
40. Đỗ Công Thành $60(check#1083 for 2020&2021) $1,250
41. Phan Đình Bá $30(check#343) $1,280
42. Vũ Văn Thiện $30(Z) $1,310
43. Vũ Trọng Đệ $30(check#146) $1,340
44. Ma Thành Tâm $60(C for 2021-2022) $1,400
45. Nguyễn Thế Phiệt $30(check#6757) $1,430
46. Văn Trung Quân $30(check#521) $1,460
47. Đỗ Đức Ngự $30(Z) $1,490
48. Trịnh Xuân Tụng $60(Z for 21-22) $1,550
49. Đỗ Văn Liêm $30(Check#6285) $1,580
50. Đỗ Ngọc Thanh $30(Z) $1,610
51. Phan Ngọc Long $120(Check#2389 for 19-22) $1,730
52. Trần Thế $60(C for 21-22) $1,790
53. Trần Kim Ngọc $30(Check#135873796) $1,820
54. Phan Thanh Minh $30(Zelle) $1,850
James Lam
Posts: 21
Joined: Sun Jan 14, 2018 7:58 am

Re: Niên Liễm 2021

Post by James Lam »

Cập nhật tiền niên liễm được tiếp tục với Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2021-2023

55. Nguyễn Văn Hớn $30 $1,880
56. Trương Trọng Thắng $30 $1,910
57. Lê Sĩ Quý $30 $1,940
58. Võ Thành Tâm $30 $1,970
59. Trần Tuấn Đức $90 *cho 3 năm 2019, 2020, 2021 $2,060
60. Cao Hữu Vinh $30 $2,090
61. Vỏ Quang Thủ $30 $2,120
62. Võ Văn Huệ $30 $2,150
63. Hoàng Đình Báu $30 $2,180
64. Bà Chung Tấn Cang $100 $2,280
65. My Nguyễn Corona $30 $2,310
Post Reply