Page 1 of 1

Bài Phát Biểu Của Giáo Sư Nguyễn Tiến Hưng

Posted: Wed Sep 29, 2021 9:04 am
by Oanh19
Bài Phát Biểu Của Giáo Sư Nguyễn Tiến Hưng
Nhân Dịp Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ngày 26/9/2021


** ghi chú: Giử nút Ctrl và nhấn nút dấu + để zoom lớn lên cho dễ đọc. Lập lại Ctrl + nhiều lần cho đến khi đủ lớn. Ctrl và dấu trừ (-) sẽ làm cho nhỏ lại. Ở mức độ bình thường là 100%. Chỉ áp dụng cho computer, không áp dụng được nếu xem bằng cell phone ***


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image